Πολιτική Απορρήτου – Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «CITY CODE ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΙΚΕ» (εφεξής CITY CODE PUBLICATIONS P.C.) που εδρεύει στην Αθήνα, (Ευαγγελιστρίας 31-33, 17671, Αθήνα) με αριθμό ΓΕΜΗ 147427001000 σας ενημερώνει ότι η εκ μέρους του επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων [Νόμος 2472/1997, Νόμος 2774/1999, αποφάσεις και οδηγίες της ΑΠΔΠΧ, Κανονισμός «GDPR» (ΕΕ) 2016/679] και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

1.Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο, όπως και διαφορετικές πληροφορίες που εάν συγκεντρωθούν όλες μαζί μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου (υποκείμενο των δεδομένων).

2. Επεξεργασία Δεδομένων

Είναι η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:

  • συλλογή, καταχώρηση και διατήρηση δεδομένων, η οργάνωση και τροποποίηση των δεδομένων, η αναζήτηση, ανάκτηση και χρήση των δεδομένων, η τυχόν αποκάλυψη δεδομένων σε τρίτο μέρος καθώς και η διαγραφή ή καταστροφή τους.

3. Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων

Είναι το πρόσωπο, η εταιρεία ή οργανισμός που αποφασίζει τους «σκοπούς για τους οποίους» και «τα μέσα με τα οποία» γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων. Ο σκοπός της επεξεργασίας αναφέρεται στο γιατί τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και τα μέσα αναφέρονται στο πώς τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία.

  • Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι εν προκειμένω η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «CITY CODE PUBLICATIONS P.C.» (εφεξής εταιρεία)

4. Για ποιους σκοπούς και ποια Δεδομένα συλλέγουμε & επεξεργαζόμαστε

Με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα συνήθη προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, είτε κατά την εγγραφή σας ως συνδρομητές στις εκδόσεις μας, είτε κατά την εγγραφή σας στην λίστα αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου μας (τύπου Newsletter), είτε κατά την υποβολή αιτήματος για την συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς ή αιτημάτων σας, είτε γιατί θα προβείτε σε αγορές και θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του συγκεκριμένου ιστότοπου www.citycode.gr . Τα δεδομένα αυτά είναι τα ελάχιστα αναγκαία α) για την απόκτηση της ιδιότητας του συνδρομητή με βάσει το Νόμο και το Καταστατικό μας, β) την εκπλήρωση των αιτημάτων που υποβάλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας, γ) για τις αγορές σας εντός του ιστότοπου αλλά και δ) οποιαδήποτε άλλη πράξη επεξεργασίας κριθεί αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας μετά από προηγούμενη ενημέρωσή σας.

Ειδικότερα τα δεδομένα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν στο υποκείμενο των δεδομένων όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φυσική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλικία, επάγγελμα και, σε περίπτωση αγορών με τιμολόγιο εντός του ιστότοπου, επιπλέον ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., και επαγγελματική έδρα (για λόγους τιμολόγησης).

5. Νομική Βάση συλλογής και επεξεργασίας Δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς είναι, στην περίπτωση της εγγραφής σας ως συνδρομητές στις εκδόσεις της CITY CODE PUBLICATIONS P.C. ή αγορών εντός του ιστότοπου.

(άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ του Κανονισμού «GDPR»), στην περίπτωση της αίτησης για συνδρομές ή διαφήμισης, αγορών, η αναγκαιότητα της επεξεργασίας για την εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β του Κανονισμού «GDPR») και η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α του Κανονισμού GDPR)· Στην περίπτωση αποστολής ενημερωτικών δελτίων η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α του Κανονισμού GDPR).

6. Με ποιο τρόπο συλλέγουμε & επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα που μας παρέχετε αποθηκεύονται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, μετά την πάροδο του οποίου καταστρέφονται. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο για τον καθορισμό της περιόδου αυτής, βασίζεται στην τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και στις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

Τα δεδομένα σας δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν εκτελούν καθήκοντα επαγγελματικού ή τεχνικού χαρακτήρα για την CITY CODE PUBLICATIONS P.C. και δεν θα διαδίδονται. Η CITY CODE PUBLICATIONS P.C. δύναται να αποκαλύψει τα δεδομένα σας: α) στο βαθμό που υποχρεούται εκ του νόμου β) για να εδραιώσει, ασκήσει, προστατεύσει τα νομικά της δικαιώματα γ) σε ανεξάρτητες αρχές του δημοσίου στα οποία χορηγήσατε τα προσωπικά σας δεδομένα, δ) σε εταιρείες μεταφορών που χρησιμοποιούμε για την αποστολή των προϊόντων που αγοράσατε.

Δεν κρατάμε στοιχεία χρεωστικών ή τραπεζικών καρτών μιας και η πληρωμή μέσω των μεθόδων αυτών γίνεται μέσω της Viva Payments οπότε ενημερωθείτε μέσω του ιστότοπου της για τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου.

Οι ως άνω αναφερόμενοι παραλήπτες λαμβάνουν μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για τις αντίστοιχες λειτουργίες τους και αναλαμβάνουν δεόντως την επεξεργασία τους μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

7. Πώς εξασφαλίζουμε την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

  • επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται τόσο με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και σε έντυπη μορφή και συνεπάγεται πάντοτε την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Στο πλαίσιο αυτό η CITY CODE PUBLICATIONS P.C. λαμβάνει κάθε τεχνική και οργανωτική προφύλαξη για να εμποδίσει την απώλεια, αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των δεδομένων. Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένα αρχεία και σε ασφαλείς διακομιστές που βρίσκονται σε εγκαταστάσεις με προστατευμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση. Ειδικότερα, ο server στον οποίο βρίσκεται η ιστοσελίδα μας καθώς και τα email μας τηρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας και προστατεύονται με firewall και συστήματα antispam καθώς διαθέτει SSL Certificate.

O ιστότοπος μας www.citycode.gr διαθέτει κρυπτογραφημένο σύστημα SSL Certificate (Secure Sockets Layer) Comodo PositiveSSL ώστε να αποτρέπονται υποκλοπές προσωπικών δεδομένων από κακόβουλες ενέργειες.

Ωστόσο, η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει έμφυτα προβλήματα ασφάλειας και κατά συνέπεια η CITY CODE PUBLICATIONS P.C. δεν δύναται να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού. Συνακόλουθα, ο χρήστης είναι υπεύθυνος να τηρεί απόρρητο τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στον ιστότοπο της CITY CODE PUBLICATIONS P.C.. Σε περίπτωση παραβίασης σε κάποιο σύστημά μας, είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε εντός 72 ωρών.

8. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας

  • Η CITY CODE PUBLICATIONS P.C. διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι προσβάσιμα μόνο από το εξουσιοδοτημένο προς τούτο προσωπικό της (τεχνικό και διοικητικό) και το λογιστήριο, που πρέπει να επεξεργαστεί τα δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων του και την υποστήριξη της CITY CODE PUBLICATIONS P.C. στην παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών. Τα άτομα που λαμβάνουν τα δεδομένα θα τα επεξεργάζονται, ανάλογα με την περίπτωση, ως Εκτελούντες την επεξεργασία ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@citycode.gr προκειμένου να:

  • ενημερώνεστε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας και να αποκτάτε πρόσβαση σε αυτά

  • ζητήσετε την διόρθωση, επικαιροποίησης ή/ και την διαγραφή τους.

  • εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας.

  • υποβάλετε αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

  • αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο.

10. Αρμόδια Εποπτική Αρχή

  • Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι αρμόδια για την προστασία των δικαιωμάτων της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να χειρίζεται καταγγελίες και να ερευνά, αν χρειαστεί και από κοινού με εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών της ΕΕ, πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πριν υποβάλετε την καταγγελία σας θα πρέπει να απευθυνθείτε στην CITY CODE PUBLICATIONS P.C. ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, π.χ. ασκώντας τα, προβλεπόμενα από τα άρθρα 15 έως 22 ΓΚΠΔ, δικαιώματα, όπου αυτά εφαρμόζονται. Η CITY CODE PUBLICATIONS P.C. πρέπει να απαντά στο αίτημά σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας. Αν το ζήτημα δεν επιλυθεί, μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία στην Αρχή. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία, η Αρχή ενδέχεται να μην εξετάσει την καταγγελία.

11. Λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι διατυπώθηκαν λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης του διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων. Σε αυτό το πλαίσιο η CITY CODE PUBLICATIONS P.C. δύναται να επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά διαστήματα δημοσιεύοντας την νέα έκδοση στον ιστότοπό της. Ο χρήστης/επισκέπτης που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες της CITY CODE PUBLICATIONS P.C. τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, εφόσον δεν υποβάλει αναφορά αντίρρησης. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν αναφυόμενων διαφορών ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

12. Χρήση COOKIES

Αν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για σας ευκολία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πάλι όταν αφήνετε ένα άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα έτος.

Αν έχετε λογαριασμό και συνδεθείτε σε αυτόν τον ιστότοπο, θα ορίσουμε ένα προσωρινό cookie για να καθορίσουμε αν το πρόγραμμα περιήγησης δέχεται cookies. Αυτό το cookie δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα και απορρίπτεται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Εάν επιλέξετε “Να θυμάστε”, η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν.

Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει απλώς το αναγνωριστικό ταχυδρομείου του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

12. Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι μπορούν να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδραση σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της αλληλεπίδρασης σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Ενημερωθείτε για τους όρους χρήσης και πολιτικής απορρήτου των άλλων ιστότοπων (Facebook, youtube, instagram, Woocommerce, Viva payments, paypal κ.ο.κ)Πο